Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Lexbud Budownictwo i Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-246), ul. Porcelanowa 23, NIP 954 281 45 77, REGON 386039968.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres jak wyżej lub e-mail: biuro@lexbud.net.
   
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora), w oparciu o niezbędność przetwarzania w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się dla zapewnienia możliwości jego odtworzenia w celu dowodowym, informacyjnym i prewencyjnym dla udokumentowania zdarzeń niepożądanych lub niedozwolonych zachowań.
   
 4. O prowadzeniu monitoringu wizyjnego osoby wchodzące na teren Administratora są informowane poprzez tabliczkę ze znakiem graficznym kamery oraz w formie pisanej „Obiekt monitorowany” lub podobnej. Informacja ta jest umieszczona w widocznym miejscu – przy wejściu na teren Administratora.
   
 5. Monitoring obejmuje teren Administratora przy ul. Kokotek 8a w Rudzie Śląskiej. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych np. toalet. Stosowany monitoring nie narusza godności oraz innych dóbr osobistych osób, których wizerunek został zarejestrowany. System monitoringu wizyjnego rejestruje wizerunek osób 24h.
   
 6. Nagrania z monitoringu są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty sporządzenia nagrania.
   
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.
   
 8. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie zarejestrowanego wizerunku.
   
 9. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
   
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  5. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Z powyższych praw można skorzystać przez kontakt z Administratorem na adres wskazany jak wyżej.
   
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.